Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Leczenie przerzutowego złośliwego czerniaka z użyciem dakarbazyny i tamoksyfenu ad 6 – Blog medyczny
Skip to content

Leczenie przerzutowego złośliwego czerniaka z użyciem dakarbazyny i tamoksyfenu ad 6

2 lata ago

524 words

Podobnie jak we wszystkich analizach retrospektywnych, wyniki te nie są rozstrzygające, ale mogą służyć jako wskazówka dla przyszłych kierunków badań. Dyskusja
Istnieją pewne precedensy dla połączonego stosowania tamoksyfenu i chemioterapii w przerzutowym czerniaku złośliwym. W dwóch badaniach II fazy, z których każda obejmowała 20 pacjentów, Del Prete i wsp.21 oraz McClay i wsp.22 wykazali odsetki odpowiedzi odpowiednio 55% i 50% dla dakarbazyny, karmustyny, cisplatyny i tamoksyfenu. W kolejnej serii 20 pacjentów leczonych tymi samymi środkami chemioterapeutycznymi, ale bez tamoksyfenu, McClay i in. zaobserwowali odsetek odpowiedzi zaledwie 10%. [23] Postawili hipotezę, że tamoksyfen może działać w synergii z cisplatyną poprzez jej właściwości blokowania kanału wapniowego. W 1991 Berd i in. zgłaszali odsetek odpowiedzi wynoszący odpowiednio 42 procent i 47 procent u 43 i 15 pacjentów, którzy otrzymywali tę samą kombinację z 40 mg tamoksyfenu na dobę lub 160 mg na dobę przez siedem dni przed każdą infuzją chemioterapii.
Nasze badanie ma trzy główne wyniki. Po pierwsze, dakarbazyna plus tamoksyfen była bardziej skuteczna niż sama dakarbazyna, co oceniono na podstawie odsetka odpowiedzi i czasu przeżycia. Po drugie, różnica między tymi dwoma terapiami była wyraźniejsza wśród kobiet. Po trzecie, w retrospektywnej analizie podgrup pacjentów, którzy otrzymywali dakarbazynę plus tamoksyfen, mężczyźni i kobiety po menopauzie o wskaźnikach masy ciała powyżej wartości mediany mieli lepszy całkowity czas przeżycia niż ci z niższymi wskaźnikami masy ciała.
Natomiast wyniki z większości randomizowanych badań z udziałem pacjentów z zaawansowanym rakiem sutka nie uzasadniały twierdzenia, że przeżycie można poprawić, łącząc chemioterapię z tamoksyfenem, mimo że odsetek odpowiedzi w kilku badaniach znacznie wzrósł po dodaniu tamoksyfenu. [11] 12 13 Te wyniki sugerują, że w czerniaku złośliwym mechanizm terapeutycznego działania tamoksyfenu może być inny niż jego konwencjonalna właściwość antyestrogenowa, która zależy od obecności receptorów estrogenu w tkance nowotworowej. Receptory estrogenu, choć powszechnie występujące w raku sutka, zgłaszano tylko niekonsekwentnie w złośliwym czerniaku; ich koncentracja jest zwykle niska, a według niektórych autorów ich obecność może być artefaktem technicznym.25 26 27 28 Ostatnio grupa badaczy twierdziła, że udokumentowała obecność takich receptorów w przynajmniej niektórych liniach czerniaka ludzkiego.29 Nasze dane sugerują, że korzystny wpływ tamoksyfenu jest związany z pewnym działaniem estrogenu, nawet jeśli ta właściwość niekoniecznie musi być mediowana na poziomie receptora estrogenu.
W czerniaku złośliwym dłuższe przeżycie jest bardziej prawdopodobne u kobiet niż u mężczyzn we wczesnym stadium choroby, 30 ale nie raz przerzutów.31 Niedawno w opartym na rejestrze badaniu pacjentów młodszych niż 20 lat w momencie rozpoznania jakiejkolwiek złośliwej choroby całkowita śmiertelność kobiet była o 22% niższa niż wśród mężczyzn. Różnica nie była związana z wiekiem w momencie rozpoznania w przypadkach nowotworów powstających w układzie nerwowym i krwiotwórczym; w przypadku wszystkich pozostałych nowotworów rokowanie zdecydowanie faworyzowało kobiety po wieku menarche.32 Autorzy sugerowali, że żeńskie hormony płciowe modulują biologię niektórych nowotworów.
Wiele immunologicznych mechanizmów jest pod silnym wpływem estrogenów
[patrz też: biomentin, allegro frikoooo, przychodnia łomżyńska bydgoszcz rejestracja ]

0 thoughts on “Leczenie przerzutowego złośliwego czerniaka z użyciem dakarbazyny i tamoksyfenu ad 6”