Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Podwyższone tętnicze ciśnienie krwi w Tamponadzie kardiologicznej cd – Blog medyczny
Skip to content

Podwyższone tętnicze ciśnienie krwi w Tamponadzie kardiologicznej cd

2 lata ago

94 words

W tej grupie ciśnienie tętnicze skurczowe mieściło się w zakresie od 150 do 210 mm Hg (średnia, 176 . 26), a ciśnienie rozkurczowe mieściło się w zakresie od 100 do 130 mm Hg (średnio, 113 . 14). U 12 pacjentów, określanych jako grupa 2 (pacjenci bez podwyższonego ciśnienia krwi), skurczowe ciśnienie krwi mieściło się w zakresie od 100 do 138 mm Hg (średnia, 119 . 13), a ciśnienie rozkurczowe mieściło się w zakresie od 60 do 85 mm Hg (średnia, 75 . 9). . Obwodowy opór naczyniowy był istotnie wyższy u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem krwi (p <0,001) (tabela 3). Wszyscy pacjenci z podwyższonym ciśnieniem krwi przed perikardiocentezą mieli wcześniej istniejące nadciśnienie.
Cewnikowanie prawego serca potwierdziło obecność tamponady sercowej u wszystkich 18 pacjentów (Tabela 3). Pojemność minutowa serca była niska, a wartości były podobne w obu grupach. Średnie ciśnienia wewnątrzsercowe i prawe przedsionkowe były podwyższone i prawie identyczne oraz przybliżone średnie ciśnienie zaklinowania tętnicy płucnej.
Średnio 630 ml płynu osierdziowego (zakres od 300 do 1050) usunięto z badanych pacjentów. Po perikardiocentezy ciśnienie krwi w grupie spadło średnio o 176 mm Hg skurczowe i 113 mm Hg rozkurczowe do 139 mm Hg i 83 mm Hg, odpowiednio. Obwodowy opór naczyniowy, który wynosił 2150 dyn . s . cm-5 przed usunięciem płynu osierdziowego, spadł do 1207 dyn . s . cm-5 po perikardiocentezy. Natomiast w grupie drugiej skurczowe ciśnienie krwi wzrosło z 119 do 127 mm Hg (p <0,05), rozkurczowe ciśnienie krwi praktycznie nie uległo zmianie, a obwodowy opór naczyniowy spadł z 1560 . 394 do 1215 . 117 dyn . s . cm -5 (P <0,05) po usunięciu płynu osierdziowego.
Ryc. 1. Rycina 1. Wykres skurczowego ciśnienia krwi i rzutu serca przed (Otwarte koła) i po (Stałe koła) Perikardiozą w grupach i 2. Skurczowe ciśnienie krwi spadło, a pojemność minutowa serca wzrosła u wszystkich pacjentów w grupie 1. W grupie 2, skurczowe ciśnienie krwi różniło się znacznie po perikardiocentezie; pojemność minutowa serca wzrosła u wszystkich pacjentów.
Wielkość przyrostu pojemności minutowej serca i spadek ciśnień wewnątrzsercowych po perikardiocentezie nie różniły się istotnie między grupami. Pomimo, że pojemność minutowa serca wzrosła u wszystkich pacjentów, w grupie 2 po perikardiocente- zie występowała duża zmienność skurczowych ciśnień krwi (ryc. 1).
U wszystkich z wyjątkiem jednego pacjenta średnie ciśnienie w przedsionku spadło poniżej 6 mm Hg, co wskazuje, że tamponada sercowa była przyczyną podwyższonych ciśnień wewnątrzsercowych. U pacjentki z międzybłoniakiem średnie ciśnienie w przedsionku utrzymywało się na poziomie 8 mm Hg, co sugeruje wyniszczająco-zwężającą się chorobę osierdzia.21, 22
Dyskusja
Tamponada serca u pacjentów ze stopniową kumulacją wysięku osierdziowego jest wyraźnie inną jednostką kliniczną niż zespół opisany przez Becka7, w którym podwyższone ciśnienie żylne, niskie tętnicze ciśnienie krwi i niedostrzegalne lub spokojne serce wystąpiły w wyniku nagłej akumulacji płynu w przestrzeni osierdziowej. Taka szybka kumulacja może wystąpić po zerwaniu serca lub aorty lub w wyniku wnikających ran do serca. Upośledzenie rozkurczowego napełniania serca jest nagłe i ciężkie; w związku z tym normalne mechanizmy kompensujące wzrost częstości rytmu serca, wzmożone skurczowe opróżnianie serca oraz wzrost ogólnoustrojowej oporności żylnej i tętniczej, które zwykle służą do utrzymania rzutu serca i ciśnienia krwi tętniczej w tamponadzie
[podobne: olx skawina, olx września, biomentin ]

0 thoughts on “Podwyższone tętnicze ciśnienie krwi w Tamponadzie kardiologicznej cd”