Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Prognozowanie białek C-reaktywnych, fibrynogenu i chorób sercowo-naczyniowych AD 2 – Blog medyczny
Skip to content

Prognozowanie białek C-reaktywnych, fibrynogenu i chorób sercowo-naczyniowych AD 2

2 lata ago

594 words

Trzej pierwsi członkowie i ostatni członek komitetu redakcyjnego za dokładność danych i analiz przekazali artykuł do publikacji. GlaxoSmithKline, który zapewniał nieograniczoną dotację edukacyjną centrum koordynacyjnemu, nie odgrywał żadnej roli w gromadzeniu, analizowaniu lub raportowaniu danych. Kohorty badania
W obecnej analizie uwzględniono prospektywne badania kohortowe, jeśli spełniały wszystkie następujące kryteria: uczestnicy, którzy nie mieli zarejestrowanej wyjściowej historii choroby sercowo-naczyniowej (tj. Zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa lub udar mózgu, które zostały określone w każdym badaniu na wstępnym badaniu ) były dołączone; w trakcie obserwacji odnotowano zgony lub zdarzenia związane z przyczyną (zawał mięśnia sercowego lub udar niezakaźny) lub oba, oceniane zgodnie z dobrze określonymi kryteriami; a dane rejestrowano przez ponad rok obserwacji. Ponadto badania włączono do badania tylko wtedy, gdy uzyskano dane dotyczące wyjściowych poziomów CRP, fibrynogenu lub obu, a także pełne informacje na temat wieku, płci, palenia tytoniu, historii cukrzycy, skurczowego ciśnienia krwi oraz poziomu całkowitej i wysokiej gęstości Cholesterol lipoproteinowy (HDL) (tj. konwencjonalne czynniki ryzyka zawarte w standardowej ocenie ryzyka klinicznego8) został zebrany.
Niektóre dane wykorzystane w zgłoszonych analizach były dostępne tylko w podgrupie uczestników badania. Obejmowały one dane dotyczące liczby leukocytów, poziomów albuminy i bezpośrednio mierzonego cholesterolu lipoprotein o małej gęstości (LDL), czynników społeczno-ekonomicznych i rodzinnej historii chorób sercowo-naczyniowych. Rejestrując śmiertelne wyniki, wszystkie badania z udziałem przyczyniły się do zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, wersji 8, 9 i 10, kodującej co najmniej trzy cyfry, a stwierdzenie było oparte na aktach zgonu, z 46 badań wykorzystujących również dokumentację medyczną, wyniki autopsji i inne źródła uzupełniające. Wszystkie badania wykorzystywały definicję zawału mięśnia sercowego opartą na kryteriach Światowej Organizacji Zdrowia (lub podobnych) oraz definicję udaru opartą na wynikach badań klinicznych i ustaleniach dotyczących obrazowania mózgu.
Analiza statystyczna
Dla wszystkich analiz, wartości dla CRP i liczby leukocytów zostały przekształcone w loge. Głównym rezultatem było pierwsze zdarzenie sercowo-naczyniowe, zdefiniowane jako zawał mięśnia sercowego lub śmiertelna choroba wieńcowa serca lub jakikolwiek udar. Modelowanie proporcjonalnych hazardów Coxa pozwoliło na określenie odrębnych zagrożeń podstawowych w zależności od badania i płci, ale wspólne współczynniki (log hazard ratio) zostały oszacowane w różnych badaniach (patrz dodatek dodatkowy, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Ocenzurowaliśmy wyniki dla pacjentów, którzy zmarli z przyczyn niesercowo-naczyniowych. Założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń zostało spełnione.
Modele prognostyczne zostały porównane z zastosowaniem miar dyskryminacji (tj. Wskaźnika C i miary D, z których oba określają stopień, w jakim model może przewidywać kolejność zdarzeń chorobowych) 9 i reklasyfikację ryzyka10 (patrz Dodatek dodatkowy ). Rozszerzyliśmy nasze poprzednie metody9, aby uwzględnić dwustopniowe podejście, które pozwoliło na zbadanie heterogeniczności między badaniami poprzez obliczenie indeksu C, miary D i zmian w nich zawartych w każdym pojedynczym badaniu przed połączeniem wyników. Badania ważono zgodnie z liczbą wniesionych wyników sercowo-naczyniowych. Między heterogenicznością między badaniami w zakresie miar dyskryminacji a ich zmianami określono ilościowo za pomocą statystyk I2. Użyliśmy testów chi-kwadrat do określenia różnic w zmianach w miarach dyskryminacji w podgrupach. Skonstruowaliśmy tabele reklasyfikacji z danymi z badań, w których zarejestrowano zarówno wyniki sercowo-naczyniowe dotyczące zgonu jak i niepowodzeń, aby zbadać ruch uczestników wśród trzech przewidywanych 10-letnich kategorii ryzyka sercowo-naczyniowego ( niski , <10%, średniozaawansowany , 10% do <20% i wysoki , ? 20%), gdy wartości CRP lub fibrynogenu zostały dodane do modelu obejmującego konwencjonalne czynniki ryzyka.5 W przypadku modelowania klinicznego przyjęliśmy, że leczenie statynami zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe o 20% .12-14 Analizy zostały wykonane przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 11.0. Wszystkie wartości P są dwustronne.
Wyniki
Charakterystyka uczestników badania
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa i współczynniki ryzyka dla pierwszej choroby sercowo-naczyniowej. Łącznie 52 analizy obejmujące 246 669 uczestników zostały włączone do analizy. Ogólnie rzecz biorąc, średni wiek (? SD) na początku badania wynosił 61 ? 9 lat. Łącznie 56% uczestników stanowili mężczyźni; 57% pochodziło z Europy Zachodniej, a 34% z Ameryki Północnej. Informacje na temat poziomów CRP były dostępne dla 166 596 uczes
[więcej w: Stomatolog Ursynów, endokrynolog kielce, angiolog ]
[patrz też: alendronian, czy półpasiec jest zaraźliwy, tomografia twarzoczaszki ]

0 thoughts on “Prognozowanie białek C-reaktywnych, fibrynogenu i chorób sercowo-naczyniowych AD 2”