Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Prognozowanie białek C-reaktywnych, fibrynogenu i chorób sercowo-naczyniowych AD 3 – Blog medyczny
Skip to content

Prognozowanie białek C-reaktywnych, fibrynogenu i chorób sercowo-naczyniowych AD 3

2 lata ago

244 words

Informacje o poziomach fibrynogenu były dostępne dla 185,892 uczestników z 40 grup (Tabela S2 w Dodatku Dodatkowym), wśród których było 12,021 pierwszych zdarzeń sercowo-naczyniowych (7475 zdarzeń związanych z chorobą niedokrwienną serca i 4546 udarów) w czasie 1,7 miliona osobolat ryzyka (mediana liczby od lat do pierwszego wyniku, 5.9). Informacje na temat poziomów CRP i fibrynogenu były dostępne dla 95 733 uczestników. Tabela przedstawia wyjściową charakterystykę uczestników uwzględnionych w analizach CRP i fibrynogenu, a także skorygowane współczynniki ryzyka dla pierwszych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Przyrostowa wartość w prognozowaniu ryzyka
Ryc. 1. Ryc. 1. Zmiany w indeksie C po dodaniu informacji o markerach lipidowych i białkach C-reaktywnych lub fibrynogenu do modelu nie zawierającego lipidów. Model nielipidu oznacza wynik ryzyka, który obejmuje informacje na temat wieku, skurczowego ciśnienia krwi, palenia tytoniu i stanu cukrzycy, stratyfikowane według płci. CI oznacza przedział ufności, białko CRP C-reaktywne i lipoproteinę o wysokiej gęstości HDL.
Dodanie cholesterolu HDL do prognostycznego modelu pierwszych zdarzeń sercowo-naczyniowych, które obejmowało dane na temat wieku, płci, palenia tytoniu, ciśnienia krwi, historii cukrzycy i całkowitego cholesterolu, zwiększyło wskaźnik C o 0,0050 (rysunek i tabela S3 w Dodatek dodatkowy). Dalsze dodanie informacji o biomarkerze zapalenia do tego modelu zwiększyło indeks C o 0,0039 z poziomami CRP io 0,0027 z poziomami fibrynogenu (Figura i Tabela S4 oraz Fig. S1 i S2 w Dodatku Dodatkowym), dając poprawa przeklasyfikowania netto odpowiednio o 1,52% i 0,83% dla przewidywanych 10-letnich kategorii ryzyka niskiego (<10%), pośredniego (10% do <20%) i wysokiego (?20%) (P <0,02 dla oba porównania) (tabele S5 i S6 w dodatkowym dodatku). Odpowiednie wartości zintegrowanego wskaźnika dyskryminacji wynosiły 0,0036 i 0,0027.
W analizach, które ograniczały wynik choroby wieńcowej, łączna wartość prognostyczna cholesterolu całkowitego i HDL była większa niż CRP lub fibrynogenu (ryc. 1). Natomiast w analizach udaru ani biomarkery zapalenia, ani miary cholesterolu nie zwiększyły wskaźnika C istotnie ponad wskaźnik C dla modelu, który nie obejmował pomiarów lipidów.
Tabela 2. Tabela 2. Zmiany w indeksie C po dodaniu informacji o biomarkerach zapalnych do modelu obejmującego konwencjonalne czynniki ryzyka. W analizach ograniczonych do uczestników z danymi dotyczącymi zarówno CRP, jak i fibrynogenu, zmiana wskaźnika C, gdy oba markery były stosowane, była zasadniczo podobna do zmiany, gdy każdy z markerów był stosowany osobno (tabela 2). Skutki dodania informacji o CRP lub fibrynogenie były podobne w analizach, które obejmowały pomiar wskaźnika masy ciała, wywiad rodzinny w kierunku choroby sercowo-naczyniowej lub oba czynniki jako czynniki ryzyka w standardowym modelu prognozowania (tabela S7 w dodatkowym dodatku); w analizach, które pomijały ekstremalne wartości CRP lub fibrynogenu; oraz w analizach, które pomijały uczestników przyjmujących lekarstwa przy wejściu do badania, które obniżały poziom lipidów lub ciśnienie krwi (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Całkowity poziom cholesterolu był równie skuteczny w przewidywaniu zdarzeń sercowo-naczyniowych u uczestników, którzy przyjmowali statyny, a także u osób, które nie przyjmowały statyn (p = 0,74 w przypadku interakcji).
Ulepszenia obserwowane w indeksie C, gdy liczba leukocytów lub poziom albumin zostały dodane do analizy, nie różniły się znacząco od obserwowanych po dodaniu CRP lub fibrynogenu (tabela 2), chociaż towarzyszą temu informacje o CRP, fibrynogenie i co najmniej jednym innym biomarker zapalenia był dostępny tylko dla około jednej trzeciej uczestników. Wyniki jakościowo podobne do tych opisanych powyżej zaobserwowano w analizach wykorzystujących miarę D (Tabela S8 w Dodatku uzupełniającym). W analizach, w których jeden czynnik ryzyka w danym momencie został pominięty w modelu zawierającym konwencjonalne czynniki ryzyka oraz pomiary CRP lub fibrynogenu, wyniki pomijane w wartościach dla CRP lub fibrynogenu były zasadniczo podobne do tych, w których pominięto wartości cholesterolu całkowitego lub HDL. (Rys. S4 w Dodatku Uzupełniającym).
Wpływ oceny w klinicznie istotnych podgrupach
Rycina 2. Ryc. 2. Zmiany w indeksie C z dodaniem informacji na temat białka C-reaktywnego lub fibrynogenu do modelu o konwencjonalnych czynnikach ryzyka, według podgrupy. Wartości P są dla różnic w zmianach indeksu C pomiędzy podgrupami. Paski błędów wskazują 95% przedziały ufności. Dla każdego porównania użyto tylko badań z informacjami o wszystkich poziomach podgrupy (stąd łączna liczba osób w podgrupach nie zawsze jest równa sumie całkowitych liczb)
[hasła pokrewne: leczenie kanałowe pod mikroskopem, Stetoskopy dla lekarzy, dermatologia ]
[podobne: nifuroksazyd hasco, zabiegi fizykalne, oregano krople ]

0 thoughts on “Prognozowanie białek C-reaktywnych, fibrynogenu i chorób sercowo-naczyniowych AD 3”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: makijaż permanentny szkolenia[…]