Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Rozpoczecie terapii wymiany nerek w oddziale intensywnej terapii – Blog medyczny
Skip to content

Rozpoczecie terapii wymiany nerek w oddziale intensywnej terapii

2 lata ago

734 words

width=680

W swoim raporcie na temat inwazji sztucznych nerek w uszkodzeniu nerek (AKIKI), Gaudry i in. (Wydanie z 14 lipca) dostarczają dowodów, że wczesne rozpoczęcie leczenia nerkozastępczego w porównaniu z opóźnionym rozpoczęciem leczenia nie poprawia klinicznie istotnych wyników u pacjentów w stanie krytycznym z ostrym uszkodzeniem nerek. Ich proces w końcu zapewnia wystarczającą siłę do wyciągnięcia ostatecznych wniosków. Rycina 1. Rycina 1. Metaanaliza dziewięciu prób porównujących efekty wczesnego i opóźnionego zainicjowania terapii substytucyjnej. Pokazano iloraz szans dla śmierci w dziewięciu randomizowanych badaniach z udziałem krytycznie chorych pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek (panel A) i prawdopodobieństwem wskaźniki przeżycia w zależności od terapii nerkozastępczej w pięciu z tych badań (panel B). Wielkość punktów danych jest proporcjonalna do liczby pacjentów w badaniu. W tych analizach do oceny hipotezy o heterogenicznoÅ ›ci statystycznej zastosowano test Cochran Q, ze statystyczną istotnością ustaloną na dwustronnym poziomie 0,10. Stopień spójności statystycznej mierzono za pomocą statystyki I2, zdefiniowanej jako 100% × (Q-df) / Q, w której Q oznacza statystyczność niejednorodności Cochrana i stopnie swobody. Metoda Mantela-Haenszela została wykorzystana do analizy wyników binarnych z poszczególnych badań w celu obliczenia indywidualnych i połączonych ilorazów szans i 95-procentowych przedziałów ufności, z modelem o stałym efekcie w przypadku niskiej statystycznej niespójności (statystyki I2, ?25%) i losowej -efektuje model w przypadku umiarkowanej lub wysokiej niespójności statystycznej (statystyki I2,> 25%). Wszystkie analizy zostały wykonane przy użyciu aplikacji Review Manager, wersja 5.2 (Informer Technologies). AKIKI oznacza inwazję sztucznych nerek w uszkodzeniach nerek oraz ELAIN Wczesne i późne rozpoczęcie terapii z zastąpieniem nerki u pacjentów z ostr ymi uszkodzeniami nerek. Pełna lista odniesień do cytowanych badań znajduje się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem niniejszego listu na stronie. Tutaj przedstawiamy wyniki metaanalizy wszystkich dziewięciu randomizowanych badań, w których wczesna inicjacja terapii nerkozastępczej została porównana ze standardową praktyką w leczeniu krytycznie chorych pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek. W ogólnej populacji nie zaobserwowano istotnej różnicy w śmiertelności wśród osób otrzymujących wczesną terapię nerkozastępczą i osób otrzymujących terapię opóźnioną, przy czym zgony zgłoszono u 327 z 827 pacjentów (39,5%) i 338 z 899 (37,6%), odpowiednio ( P = 0,80) (Figura 1A). W analizie podrzędnej pięciu z tych badań nie stwierdzono również znaczącej różnicy między grupami w odsetku pacjentów, którzy przeżyli, z zależnością od terapii nerkozastępczej, co stwierdzono u 17 z 685 pacjentów (2,5%) otrzymujących wczesną nerkę. terapia zastępcza i 23 z 697 (3,3%) otrzymujących terapię opóźnioną (P = 0,40) (Figura 1B). Te odkrycia potwierdzają wnioski Gaudry ego i in. Dane wskazują również, że stosunek kosztów do korzyści prawdopodobnie nie uzasadnia stosowania nowych, drogich biomarkerów do wczesnego wykrywania ostrych uszkodzeń nerek u pacjentów w stanie krytycznym.2 Laura Pasin, MD Sabrina Boraso, MD, Ph.D. Ivo Tiberio, MD Ospedale S. Antonio, Padwa, Włochy Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Gaudry S, Hajage D, Schortgen F i in. Strategie inicjacji terapii nerkozastępczej na oddziale intensywnej terapii. N Engl J Med 2016; 375: 122-133 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Ronco C. Ostre uszkodzenie nerek: od diagnozy klinicznej do molekularnej. Crit Care 2016; 20: 201-201 Crossref Web of Science Medline W badaniu AKIKI badacze nie stwierdzili żadnej śmiertelności dla wczesnego i opóźn ionego rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego w przypadku ostrego uszkodzenia nerek. Jednak w początkowej i późnej inicjacji terapii zastępującej nerki u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek (ELAIN), która została zgłoszona niemal równocześnie z wynikami badania AKIKI, badacze stwierdzili istotną korzyść w przypadku wczesnego rozpoczęcia leczenia nerkowego. therapy.1 Wyniki obu badań są użyteczne. Po pierwsze, jednocentryczny projekt, taki jak używany w badaniu ELAIN, testuje konsekwentnie stosowaną technikę, podczas gdy wieloośrodkowy projekt, taki jak używany w badaniu AKIKI, testuje rzeczywiste użycie i może lepiej zdefiniować ogólny standard opieka. Techniki i terminy stosowane w centrum A mogą nie działać dobrze w centrum B. Po drugie, pacjenci medyczni stanowili 80% populacji w badaniu AKIKI, podczas gdy pacjenci w badaniu ELAIN byli prawie wszystkimi pacjentami chirurgicznymi Pacjenci z większą złożonością współistniejących choró b mogą nie skorzystać z wczesnego rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego. Jednak w dwóch badaniach wykluczono pacjentów z wyjścio [podobne: kardiolog kielce, endometrioza leczenie, ginekologia estetyczna ]
[więcej w: alendronian, czy półpasiec jest zaraźliwy, tomografia twarzoczaszki ]

0 thoughts on “Rozpoczecie terapii wymiany nerek w oddziale intensywnej terapii”