Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Skuteczność wspomagającego leczenia przeciwdepresyjnego w depresji dwubiegunowej czesc 4 – Blog medyczny
Skip to content

Skuteczność wspomagającego leczenia przeciwdepresyjnego w depresji dwubiegunowej czesc 4

2 lata ago

486 words

Formularz monitorowania klinicznego jest złożonym narzędziem oceny opracowanym do stosowania w praktyce klinicznej; Zawiera wersję aktualnych modułów nastrojów z Structured Clinical Interview dla DSM-IV, zmodyfikowaną tak, aby zawierała ciągłe podskale symptomu depresji (SUM-D) i podniesienia nastroju (SUM-ME), oprócz pytań o kategoryczne wyniki. Wyniki SUM-D wahają się od 0 do 22, a wyniki SUM-ME w zakresie od 0 do 16; wyższe wyniki wskazują na bardziej poważne objawy. Podskale SUM-D i SUM-ME są dobrze skorelowane z formalnymi skalami ocen: odpowiednio Skala Oceny Depresji Montgomery-Asberg i Skala Oceny Młodych Manii19. Formalne skale oceny były zarządzane przez niezależnych oceniających na początku badania, a także co kwartał, do kontroli jakości. Formularz monitorowania klinicznego był podawany podczas każdej wizyty kontrolnej. Tabela 1. Tabela 1. Skuteczność Wyniki. Pierwszorzędowym wynikiem a priori była trwała regeneracja określana jako eutymia przez co najmniej 8 kolejnych tygodni. Pacjenci zostali również sklasyfikowani na podstawie wyników wtórnych, zdefiniowanych w Tabeli 1. Wskaźniki odpowiedzi na leczenie / skuteczność były oparte na osobnikach, których wyniki SUM-D poprawiły się o co najmniej 50% od ich wartości wyjściowych i którzy nie spełnili kryteriów DSM-IV. na hipomanię lub manię.
Analiza statystyczna
Statystyki podsumowujące dla zmiennych ciągłych są przedstawione jako średnie z odchyleniami standardowymi lub medianami z przedziałami kwartylowymi. Statystyki podsumowujące dla zmiennych dyskretnych są przedstawione jako wartości procentowe. Parametryczne i nieparametryczne metody analizy wariancji oraz testy chi-kwadrat wykorzystano do porównania częstości wyjściowych cech klinicznych i demograficznych, charakterystyki przebiegu klinicznego, działań niepożądanych i poważnych zdarzeń niepożądanych między obiema grupami.
Analizy obejmowały wszystkich pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy leczonej. O ile nie zaznaczono inaczej, analizy opierają się na ostatniej obserwowanej obserwacji. Modele regresji logistycznej wykorzystano do określenia, czy istnieje niezależny wpływ leczenia na odsetek wyników po dostosowaniu do miejsca i preferencji antydepresyjnej (brak, w przypadku paroksetyny lub bupropionu). Biorąc pod uwagę zaobserwowaną częstość poprawy o 27,3% wśród osób otrzymujących stabilizator nastroju oraz dopasowane placebo, badanie miało statystyczną moc 80% do wykrycia bezwzględnej różnicy 15% pomiędzy dwiema grupami pod względem szybkości odzysku. Wartość AP 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną.
Wyniki
Charakterystyka i rozmieszczenie przedmiotów
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja, losowanie i uporządkowanie przedmiotów. Co najmniej jedną wizytę uzupełniającą ukończyło 163 z 179 osób (91,1%) w grupie otrzymującej stabilizator nastroju plus lek przeciwdepresyjny oraz 169 z 187 osób (90,4%) w grupie otrzymującej stabilizator nastroju plus placebo. Procent pacjentów, którzy osiągnęli wynik określony w badaniu, odsetek, którzy przerwali leczenie przed 16 tygodniem, oraz wskaźniki przyczyn wcześniejszego zakończenia leczenia były podobne w obu grupach. Pogorszenie się stanu klinicznego zdefiniowano jako stwierdzenie klinicysty, że depresja przeciwwskazała dalsze uczestnictwo w badaniu. STEP-BD oznacza Systemowy Program Udoskonalania Leczenia Choroby afektywnej dwubiegunowej.
Tabela 2
[hasła pokrewne: śledzie wartości odżywcze, tomografia twarzoczaszki, pentohexal ]

0 thoughts on “Skuteczność wspomagającego leczenia przeciwdepresyjnego w depresji dwubiegunowej czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: integracja sensoryczna warszawa[…]